Aprobaty Techniczne

Aprobatami Technicznymi nazywa się decyzje dopuszczenia do stosowania materiałów budowlanych, które stanowią pozytywną oceną techniczną przydatności danego wyrobu budowlanego do użycia w budownictwie.

Udziela się ich na wniosek producenta bądź grupy producentów wyrobu budowlanego, zaś w przypadku zestawu materiałów, wyrobów budowlanych – na prośbę podmiotu kompletującego zestaw. Aprobaty Techniczne wydawane są w Instytucie Techniki Budowlanej na okres pięciu lat. Aby przedłużyć tę zgodę, właściciel aprobaty musi złożyć wniosek wniosku na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.

ITB wydaje Aprobaty Techniczne dla wyrobów

 • z zakresu inżynierii sanitarnej;

 • do ochrony budowli;
 • do zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • do izolacji termicznych i akustycznych;
 • do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych;
 • do robót wykończeniowych;
 • do konstrukcji lekkich, obudowy i wypełnienia;
 • do konstrukcji metalowych, betonowych i ceramicznych;
 • do łączników budowlanych oraz elementów złącznych;
 • drzwi, okien, bram.

Aby postępowanie aprobacyjne w celu udzielenia lub zmiany Aprobaty Technicznej zostało rozpoczęte, należy:

 1. Złożyć wniosek na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Uiścić bezzwrotną opłatę w wysokości 500 euro za wstępne rozpoznanie wniosku.

AT określają wymagania dla materiałów budowlanych oraz wskazują obowiązujący dla tych wyrobów system oceny ich zgodności z wymaganiami. Są one udzielane tym wyrobom budowlanym, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości użytkowe różnią się od tych określonych w PN.