Deklaracja zgodności. Symbol CE

Deklaracja zgodności to dokument, który wystawia producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel. Jest to wiążące prawnie i stwierdzające zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami Unii Europejskiej przyrzeczenie.

ce

Zanim producentowi wyrobów oraz samym materiałom budowlanym wystawi się deklarację zgodności, wyroby muszą zostać poddane procedurze oceny zgodności, a także jeśli wynika to z odmiennych przepisów, uzyskać właściwe certyfikaty.

Oceny zgodności wyrobu z wymogami Unii Europejskiej lub Polskiej Normy (ewentualnie Aprobaty Technicznej) dokonuje Instytut Techniki Budowlanej. Aby uzyskać deklarację zgodności, należy złożyć formularz do ITB o przeprowadzenie badań nad danymi wyrobami wraz z odpowiednimi załącznikami, a także uiścić opłatę za czynności wykonane przez Zakład Certyfikacji.

Materiały budowlane, które uzyskają deklarację zgodności otrzymują odznaczenie, którym jest znak CE.

Tylko wyroby posiadające deklarację zgodności mogą być wprowadzane do obrotu bądź oddane do użytkowania na terytorium Unii Europejskiej.

Dyrektywy tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska i zdrowia. Określają one zagrożenia, które producent danych materiałów musi wykryć i wyeliminować. Po weryfikacji wyrobu budowlanego przez wyspecjalizowaną inspekcję nadzoru rynku bądź też po badaniach własnych można być pewnym, że produkt jest bezpieczny. Taką gwarancję daje symbol CE.

W przypadku budownictwa istnieje także drugi znak zapewniający o bezpieczeństwie użytkowania danych wyrobów. Krajowa deklaracja zgodności to oświadczenie producenta, które stwierdza, że dany materiał budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. Gwarancją bezpieczeństwa w tym przypadku jest oznaczenie zastrzeżonym symbolem budowlanym – literą „B” w kwadracie.