Certyfikaty w budownictwie

Certyfikaty w budownictwie są to dokumenty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

znak budowlany B

Dwoma podstawowymi dokumentami określającymi cechy wyrobów, materiałów budowlanych i obowiązującymi w Polsce są: Polska Norma i Aprobaty Techniczne. To one ustalają, jaki powinien być dany produkt budowlany i do jakiego konkretnego celu się nadaje.

Polskie Normy Budowlane koordynuje i aktualizuje Polski Komitet Normalizacyjny.

Zgodność z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną sprawdza się i ocenia według jednego z dwóch poniższych systemów:

  • Certyfikacji zgodności – procedury kontroli produktu, zakończonej przyznaniem certyfikatu jako znaku bezpieczeństwa bądź też certyfikatu zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polską Normą; certyfikację akredytuje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), zaś prowadzą – jednostki niezależne od dostawcy oraz odbiorcy wyrobu,
  • Deklaracji zgodności - oświadczeniem producenta o tym, iż jego produkt jest zgodny z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

Po poddaniu materiałów budowlanych atestacji według wymogów Polskich Norm Budowlanych i Aprobat Technicznych otrzymują one znak budowlany „B” (certyfikat krajowy).

Firmy bądź produkty mogą także otrzymać:

  • atesty oraz opinie potwierdzające jakość produktów,
  • certyfikaty systemów jakości, które dotyczą przedsiębiorstw oraz ich cyklu produkcyjnego (pośrednio konkretnego produktu).

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego dopuszczono także materiały oznaczone znakiem CE. Symbol ten jest potwierdzeniem zgodności danego wyrobu budowlanego z normą europejską bądź europejską aprobatą techniczną (certyfikat UE).

Wszystkie certyfikaty w budownictwie wydawane są przez Instytut Techniki Budowlanej. Aby ITB podjął działalność certyfikacji (badania zgodności wyrobu i zakładowej kontroli produkcji), należy złożyć odpowiedni wniosek wraz załącznikami oraz uiścić opłatę podaną w cenniku certyfikacji.