Polska Norma

Polska Norma (PN) jest normą o zasięgu krajowym, którą przyjęto w drodze konsensu, a następnie zatwierdzono przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). PKN nie jest odpowiedzialny za treść norm, lecz nadzoruje on tylko zgodność procesów ustalania norm z wewnętrznymi przepisami PKN.

polska norma

Dystrybucję PN kontroluje PKN. Normy te są powszechnie dostępne, lecz niebezpłatne.

Jak zostało ustalone w Dzienniku Ustaw (DzU z 2002 r nr 169 poz 1386, ustawa o normalizacji) od stycznia 2003 roku stosowanie PN stało się całkowicie dobrowolne. Obowiązek uwzględnienia PN bądź też innych ustaw, rozporządzeń ministrów nakładany jest w przypadku działań wykonywanych ze środków publicznych, które to podlegają ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

Polskie Normy zostały opracowane przez Komitety Techniczne (ekspertów wydelegowanych przez instytucje zainteresowane normalizacją). PKN nie jest urzędem tworzącym przepisy techniczne. On jedynie zatwierdza projekty norm. Stwierdzenie zgodności z przepisami PKN nadaje projektowi status normy krajowej.

Bezpłatny i pełny dostęp do teksów PN możliwy jest w 3 czytelniach w Polsce. Znajdują się one w:

  • Warszawie,
  • Katowicach,
  • Łodzi.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nasz kraj został zobowiązany do wprowadzenia do PN Norm Europejskich. Tymi działaniami zajmuje się przede wszystkim Polski Komitet Normalizacyjny. Wszystkie kraje członkowskie UE oraz należące do EFTA posiadają jednakowe teksty norm krajowych wprowadzających Normy Europejskie. Oznaczenie Polskiej Normy wprowadzającej Normę Europejską to: PN-EN.