Rekomendacje Techniczne

Rekomendacje Techniczne ITB to dobrowolne dokumenty wydawane dla:

  • wyrobów bądź zestawów wyrobów, które nie podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych – RT stanowią wówczas specyfikacje techniczne, umożliwiające dokonywanie oceny zgodności, a także wydawanie przez danego producenta świadectw technicznych,
  • powtarzalnych rozwiązań technicznych – RT potwierdzają wtedy ich zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi, jak również z zasadami wiedzy technicznej; zapewniają spełnienie podstawowych wymogów przez obiekty budowlane; określają warunki wykonania oraz odbioru objętych nimi rozwiązań technicznych,
  • wyrobów bądź zestawów wyrobów, które wprowadza się do obrotu ze znakiem budowlanym B lub też z oznakowaniem CE - RT stanowią wówczas potwierdzenie wykonania wstępnego badania; określają zasady i warunki stosowania wyrobów; sprawdzają zgodność z krajowymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; określają warunki odbioru i wykonania rozwiązań technicznych z zastosowaniem tych wyrobów, a także warunki zachowania trwałości.

znak budowlany B

Żeby doszło do rozpoczęcia postępowania zmierzającego do wydania RT, konieczne jest:

  1. Złożenie wniosku na odpowiednim formularzu z załącznikami.
  2. Zawarcie porozumienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
  3. Uiszczenie bezzwrotnej opłaty za wstępne rozpatrzenie wniosku (koszt 2000 zł + 23% VAT)

Rekomendację Techniczną wydaje Instytut Techniki Budowlanej na okres 5 lat.