Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny jest jednostką zarówno normalizacyjną, jak i państwową budżetową jednostką organizacyjną.

PKN został powołany w 1924 roku. Pierwszą normę wydał rok później. W latach 1972-1991 tworzył on Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (w połączeniu z Głównym Urzędem Miar), który reaktywowano w 1994 roku i przekształcono w 2002 roku (na mocy ustawy o normalizacji).

Dziś PKN zajmuje się rozpowszechnianiem, zatwierdzaniem i wycofywaniem Polskich Norm bądź innych dokumentów normalizacyjnych. Organizuje i nadzoruje także szkolenia, inicjuje pracę komitetów technicznych oraz prowadzi działalność wydawniczą. Może on również występować w sprawach normalizacyjnych. Polski Komitet Normalizacyjny jest reprezentantem naszego kraju w międzynarodowych oraz regionalnych organizacjach normalizacyjnych. Ponadto określa stan i kierunki rozwoju normalizacji.

Przy PKN funkcjonuje, powoływana na czteroletnią kadencję – Rada do spraw Normalizacji. Jest ona opiniodawczym i doradczym organem. Ustala ona kierunki rozwoju normalizacji oraz opiniuje ona roczne sprawozdania Prezesa PKN. W skład Rady do spraw Normalizacji wchodzą przedstawiciele organów państwowych, organizacji naukowych, technicznych, gospodarczych i społecznych.

Polski Komitet Normalizacyjny działa również poprzez Komitety Techniczne, które grupują specjalistów z określonych dziedzin. KT opracowują projekty Polskich Norm, a także innych dokumentów normalizacyjnych w uzgodnionych zakresach tematycznych.

Najważniejszym ciałem PKN jest jego wybierany na pięcioletnią kadencję Prezes. Obowiązkami Prezesa PKN są:

  • reprezentacja PKN na zewnątrz,
  • organizacja pracy i podejmowanie decyzji w sprawach PKN,
  • składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN w ręce Prezesa Rady Ministrów i Rady Normalizacyjnej,
  • zatwierdzanie bądź wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
  • powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych,
  • wydawanie przepisów wewnętrznych PKN.

Od 2004 roku PKN jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC.