Organy podległe ITB

Jednostkami podległymi Instytutowi Techniki Budowlanej są:

 1. Zespół Laboratoriów Badawczych, składający się z 10 laboratoriów badawczych, które prowadzą specjalistyczne badania. Polegają one na ocenie podstawowych właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Badania wykonuje się również dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów. Po otrzymaniu aprobaty technicznej lub certyfikatu krajowe wyroby budowlane oznaczane są literą B, zaś wyroby na obszarze Unii Europejskiej- symbolem CE.  
 2. Zakład Certyfikacji – wydaje certyfikaty oraz aprobaty techniczne dla usług, wyrobów budowlanych, systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, a także kompetencji personelu. Bada zgodność z Polską Normą, jak również z europejskimi i polskimi aprobatami technicznymi.
 3. Zakład Aprobat Technicznych – prowadzi on procedury udzielania Europejskich Aprobat Technicznych (ETA) oraz Aprobat Technicznych ITB (AT-15), opracowuje Rekomendacje Techniczne ITB (RT ITB) i Świadectw ITB (JS ITB) przydatności do jednostkowego stosowania, współpracuje z Europejską Organizacją ds. Aprobat Technicznych (EOTA), a także Europejską Unią Akceptacji Technicznej w Budownictwie (UEAtc).
 4. Rada Naukowa, która od 1967 roku jest uprawniona do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa. Ponadto jest organem inicjującym, stanowiącym, opiniodawczym oraz doradczym Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie jego działalności statutowej, jak również w sprawach rozwoju kadry badawczo-technicznej i naukowej.
 5. Zakłady naukowo-badawcze – zajmują się one ekspertyzami, ocenami i opiniami oraz prowadzą działalność naukowo-badawczą i przeprowadzają szkolenia (konferencje, seminaria) w danym zakresie. W ich skład wchodzą:

 • Zakład Ochrony Środowiska,
 • Zakład Trwałości i Ochrony Budowli,
 • Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych,
 • Zakład Nowych Technik Wykończeniowych,
 • Zakład Betonu,
 • Zakład Materiałów Budowlanych,
 • Zakład Budownictwa na Terenach Górzystych,
 • Zakład Spawalnictwa,
 • Zakład Obserwacji i Analiz Budowli,
 • Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych,
 • Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń,
 • Zakład Akustyki,
 • Zakład Badań Ogniowych,
 • Zakład Fizyki Cieplnej , Instalacji Sanitarnych i Środowiska,
 • Geotechniki i Fundamentowania,
 • Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej,
 • Zakład ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie.

 1. Dział Wydawniczy – skupia się na publikacji m.in. prac naukowych ITB, dokumentów Unii Europejskiej dotyczących budownictwa, materiałów konferencyjnych, instrukcji, wytycznych, poradników czy zaleceń udzielania aprobat technicznych.  
 2. Biblioteka (Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej) – otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-15.00. Zajmuje się ona gromadzeniem:

 • aprobat technicznych innych jednostek aprobujących,
 • książek i czasopism z całego świata z zakresu budownictwa oraz dziedzin pokrewnych,
 • niepublikowanych prac badawczych ITB, a także wydawnictw ITB.

ITB oprócz swojej siedziby w Warszawie ma także 2 zamiejscowe oddziały: Oddział Wielkopolski w Poznaniu i Oddział Śląski w Katowicach.