Prawo budowlane

Prawo budowlane stanowi zbiór przepisów prawnych, które regulują projektowanie, budowę oraz nadzór nad nią, a także utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych. Normy te określają również zasady działania organów administracji publicznej w wyżej wymienionych dziedzinach.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane reguluje sprawy zależne od:

 • postępowania w przypadku katastrofy budowlanej,
 • prowadzenia działalności zawodowej osób zatrudnionych w budownictwie, a także ich odpowiedzialności karnej i zawodowej,
 • miejsca realizacji inwestycji oraz sposobu uzyskiwania pozwolenia na budowę bądź też rozbiórkę, jak również określenia rodzajów robót budowlanych czy budów niewymagających pozwolenia,
 • praw oraz obowiązków uczestników procesu budowlanego,
 • ochrony środowiska w trakcie działań związanych z wznoszeniem nowych obiektów oraz ich utrzymaniem, a także wykonywaniem rozbiórek,
 • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania.

Obowiązujące w Polsce prawo budowlane narzuca wykonawcom, żeby każdy tworzony przez nich budynek był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Określa ono również zasady sporządzania i opiniowania wszelkich umów, które występują w procesie budowlanym.

Ponadto mówi ono także o tym, że:

 • obiekt budowlany oraz związane z nim urządzenia budowlane należy użytkować, projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 • trzeba spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące m.in. konstrukcji, warunków pracy, higienicznych, zdrowotnych, a także ochrony środowiska,
 • obiekt budowlany należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku czy lokalu mieszkalnego mogą wystawiać tylko określone osoby,
 • każdy posiada prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej, pod warunkiem, że może on dysponować nieruchomością w celach budowlanych oraz wykaże zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami.